T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YBS ve AR-GE Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

Birim Sorumlusu: İclal MERAL

İşgücü

Emine EROL

 
Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastane misyon – vizyon, amaç – hedef, politika, prosedür ve programlarının belirlenmesi ve etkili biçimde uygulanması için ilgili birimlerle birlikte çalışmalar yapmak

Hastane yapı ve işleyişinin, İlgili mevzuat doğrultusunda tasarımlamak/yeniden tasarımlamak, problemleri tespit etmek ve gidermek yönünde faaliyetlerde bulunmak, kurumsal dinamiklerin harekete geçirilmesine katkı sağlamak, kurumsal performansın artırılması yönünde raporlar hazırlamak

Hastanede yürütülen faaliyetlerin iş analizi/iş etüdü/iş ölçümü faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

Hastanemiz resmi e-posta hesabını düzenli olarak kontrol etmek, gelen e-postaları ilgililerine yönlendirmek, istenen verileri temin etmek, raporlamak ve isteyen birim, kurum ve/veya kişiye e-posta olarak göndermek (resmi yazı ile cevap isteniyorsa ilgili birime bilgi vermek)

Yönetime düzenli aralıklara “Karar Destek” sağlamak adına ilgili program ve diğer kaynaklardan veri toplayıp, analiz etmek ve raporlamak 

HBYS işlemleri ile Donanım ve Ağ sistemleri (İlgili teknik birim ve HBYS firma çalışanlarınca yürütülmektedir) dışında kalan ve herhangi bir birim ile ilişkilendirilmemiş olan uygulama yazılımlarını kullanmak, veri girişlerini yapmak

Hastanemiz stratejik/ operasyonel/taktik planlarını belirlemek/hazırlamak ve takip etmek, üst kurum ve kuruluşlara düzenli olarak aktarmak ve yıl sonu faaliyet raporunu, Hastane performans programların hazırlamak, 

“İç Kontrol Eylem Planı” doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek

Hastanemizin bizzat yürütücüsü veya taraf/paydaş olduğu projeler hazırlamak, sürecini takip etmek, yazışmalarını yapmak ve sonlandırmak

Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, TÜBİTAK gibi proje finansman desteği sağlayan kurum ve kuruluşların çağrılarını takip etmek, gerektiğinde başvuruları yapmak

Hastanemiz hizmet standartlarını oluşturmak, yayınlamak ve güncellemek

İdaremizce bilimsel araştırma yapmak üzere başvuruları kabul edilen araştırma – geliştirme kurum ve kuruluşlarının (Üniversiteler, dernek – vakıflar vb) faaliyetlerini koordine etmek, istedikleri verileri idarenin bilgisi dahilinde vermek

Hastanemizce çıkarılacak broşür, dergi, poster vb. yayınları hazırlamak, makaleleri derlemek, yayın kurulu sekretarya faaliyetlerini yürütmek

Ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum vb. faaliyetlerle ilgili hastanemiz koordinasyon birimi olarak görev yapmak

Hastanemizin kullandığı her türlü kod (ÖR:ÇKYS kodu, Muhasebe Kodu), sicil (ÖR:SGK sicil), hesap no (ÖR: Genel Bütçe Banka Hesap No), uygulama yazılımları kullanıcı adı, kişiye özel olmayan şifreler (kişiye özel ise kimde olduğu bilgisi) gibi bilgileri ilgili birimlerden alıp muhafaza etmek

Nitelikli Elektronik Sertifika işlemleri, hekimleri bilgilendirmek, yönlendirmek, başvuruları ve yazışmaları yapmak

Hastanedeki tüm birimlerin görev tanımlarının ilgili kişi ve birimlerle koordine edilerek hazırlamak

Kamu hizmet envanterini belirlemek, güncellemek

Hastanenin tıbbi, idari ve mali durumunu belirli periyotlarla ortaya koymak, karşılıklı analiz etmek ve idareye aylık sunumlar yapmak; mali durumlarını incelemek ve analiz etmek; finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek; 

Klinik tabanlı maliyet fayda analizine yönelik olarak hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetleri hesaplamak ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapmak

Finansal verileri hasta sayısı, yatak sayısı, hekim sayısı gibi hizmet üretim göstergeleri ile karşılaştırmalı mali analizini yapmak, finansal tekniklere ve oranlara göre yorumlamak ve raporlamak

Hastane iç denetim faaliyetlerinin sekretaryasını yürütmek

Hastane komitelerinin sekretarya işlemlerini yürütmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak