T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gider Tahakkuk Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

Birim Sorumlusu: Mustafa ALTIPARMAK

İşgücü:

Melek ÇAĞIL
Mine BODUR

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastanemizce yapılan tüm gider/harcamaların; başta ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’, ‘Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’, ‘KİK mevzuatı’, ‘Vergi Usül Kanunu’ ile ‘Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek

Muhasebeye esas bilgi / belgelerin diğer birimlerle birlikte usulünce hazırlamak, Muhasebeleştirilmesine hazır hale getirmek ve Bütçe ve Muhasebe birimine teslim etmek

Kontrol Teşkilatları ve Muayene Kabul Komisyonlarında doğrudan yer alarak veya bu komisyonlardaki üyeleri işlerini ne şekilde yapacakları, hangi belgeleri/formları kullanacakları, kontrol ve muayene işini ne şekilde yapacakları konusunda bilgilendirmek, yardımcı olmak ve yol göstermek

Satınalma biriminden ihalesi/satınalması tamamlanan işlere ilişkin tüm belge asıllarının ve fotokopilerinin zimmetle teslim alınması, kontrol edilmesi ve Bütçe Muhasebe Birimi’ne gönderilmesi

Diğer hastanelerden aldığımız hizmet alımlarının protokollerinde belirlenen rakamlara uygun olarak fatura edilip edilmediğinin, bulunması gereken ek evrakların mevcut olup olmadığının kontrolünü yapmak

Taşınır Kayıt Yetkililerince teslim alınan, ambarlara girişi yapılan malların, cihazların, fatura, taşınır işlem fişi, muayene kabul ve diğer belgelerinin ilgili ambar sorumlusundan (Kayıt yetkilisinden) teslim alınması kontrol edilmesi ve Muhasebeleştirilmeye hazır hale getirilerek Bütçe ve Muhasebe Birimi’ne teslim etmek  

Alınan malların, danışmanlık ve her türlü hizmet alımlarının (Tıbbi atık, tehlikeli atık, elektrik, telefon, internet, Kızılay kan merkezi, doğalgaz, basın ilan kurumu vb); yapım işlerinin; faturalarını idare adına teslim almak ve deftere kaydetmek, 

İdari ve teknik şartnameler ile ilgili mevzuatında yazılı hususlara uygun olarak işlerin ifa edilip edilmediklerinin Kontrol teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonu ile birlikte kontrolünü sağlamak, harcama belgelerini ilgili birimlerle birlikte hazırlamak

Harcama yetkilisi mutemetlerince alınan avansların usulünce harcandığını kontrol etmek belgelerini teslim almak ve süresi içerisinde kapatılması için hazırlanan evrakları muhasebe birimine teslim etmek

İş deneyim belgesi talep edilmesi durumunda ilgili birimlerden (Taşınır Kayıt Yetkililiği, teknik servis, bilgi işlem vb.) gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek, iş deneyim belgesini düzenlemek ve yazışmalarını yapmak

ÇKYS “Enerji Takip Modülü”ne veri giriş işlemlerinin yapılması ve takibi

Firmalara yapılacak hakkedişlerde SGK prim borcu ve Vergi Borcu sorgulamalarını yapmak ve sorgu sonucu dokümanları hakediş ekine koyarak bütçe birimine teslim etmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak