T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Maaş Mutemedi

Güncelleme Tarihi: 17/11/2020

Birim Sorumlusu: Bekir ÜNGÖR

İşgücü

Düzgün ATEŞ
Münevver KAYIN
Barış KUMAŞ
Muhterem ERBAYDAR
Mehmet AKTAŞ
Nebahat TOP
Zehra YAVUZ

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

657 Sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki kamu çalışanlarının maaş başta olmak üzere, sabit ek ödeme, performans ek ödeme, denge tazminatı, nöbet, icap, askerlik borçlanmaları, geçici – sürekli görev yollukları, fiili hizmetler, icra, nafaka vb. her türlü mali özlük haklarına ilişkin ilgili kişi – birimlerden gerekli belgeleri (girişimsel işlem puanları, aktif çalışılan gün katsayılarını, , dilekçeler vb) temin etmek;  kişi hakediş - kesinti bordro, icmal ve eklerini ilgili uygulama yazılımları (KBS, HBYS, MYS Ek Ödeme Bilgi Sistemi, HYS, KPS vb) ve/veya Office programları kullanarak hazırlamak, kayıtlarını yapmak, çıktılarını almak ve kontrolünü yapmak, muhafaza etmek ve süresi içerisinde arşiv birimine zimmetle teslim etmek  

Yazışmaları insan kaynakları birimince yürütülen sendika üyelik – çekilme formları gereğince kesintileri yapmak, listeleri göndermek, aktarmalarını yapmak 

Personelin mali özlük haklarına ilişkin hazırlanan harcama belgelerini (hakkediş evrakları, bordro listeleri, icmaller, tutanaklar, kararlar, resmi yazılar, cetveller, aile beyanları - bildirimleri, banka dekont – ektreleri, banka listeleri vb) ödeme emri belgesi ve Muhasebe İşlem Fişine bağlamak; imzalarını tamamla(t)mak

Kişi hakedişlerinin belirlendiği tutarlarda ilgili kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek

Kişi borçlandırmalarını yapmak ve geri alınmasını sağlamak

Sendika kesintilerini ilgili sendika hesaplarına aktarılmasına yönelik gerekli işlemleri, yazışmaları yapmak

Zorunlu sağlık sigortasına yönelik işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak

Personelin mali özlük haklarına ilişkin sözlü ve/veya yazılı her türlü itirazlarını gecikmeksizin değerlendirmek, sonuca bağlamak 

Geçici gelen – giden personelin mali özlük haklarının hesabında kullanılmak üzere gerekli olan yıllık ve aylık kesintiye esas matrahları diğer kurumlardan almak, diğer kurumlara göndermek ve matrah birleştirme iş ve işlemleri ile sürece ilişkin yazışmaları yürütmek

Hastaneden ayrılan personel için maaş nakil ilmühaberi düzenlemek

SGK mevzuatı kapsamında yapılması gereken bildirim – bildirgeleri düzenlemek ilgili uygulama yazılımlarına kaydetmek ve yazışmalarını yürütmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak